ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

            ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ - ಕೊಪ್ಪಳ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ.

rural  

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು,      ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂ :

08539 - 221109

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :

08539 - 221109

ಇ-ಮೇಲ್ :

drcs-koppal-ka@nic.in

 

ಆಡಳಿತ ರಚನೆ

rural

Delegation Of Powers

CO-OPERATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

No. CO 139 CLM 2010, Bengaluru, dated: 17-02-2011

                      In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 2A of Karnataka Cooperative Societies Act (Karnataka Act 11 of 1959) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the Government of Karnataka hereby confers on the category of officers , in respects of Registrar of Cooperative Societies specified in column No. (2), the powers of the Registrar of Co-operative Societies under the provisions of the Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 and the Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960 specified in the corresponding entries in column No.(3), thereof, namely:-

1

2

3

1

Cooperative Societies whose area of operation is less than a taluk

Sections- 14, 14B, 30, 72, 72A, 73, 74, 75, 98P(2) and 118

Rules- 18, 22(1)(a), 24(2)(a) and 33

2

Cooperative Societies whose area of operation is Taluk and is below a District (excluding Sugar and Water Users Cooperatives in the jurisdiction of command area development authority)

Sections- 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14-B, 16, 17, 27, 28, 28A(5), 29C, 29F(7) and (8), 29G(6), 31, 31A, 58(e), 63(4A), (5) & (7), 64, 65, 65A, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 103, 104, 105A, 110A, 111, 113, 117, 125 and 128-B

Rules- 3,6,14(1), 14B, 14D, 14E, 23, 26, 31, 50, 52, 53 and 56

3

All Urban Cooperative Banks (excluding Amanath Cooperative Bank Ltd., Bangalore) irrespective of their area of operation and whose registered Head Office is situated within the jurisdiction of the Deputy Registrar concerned

Sections- 69, 70, 70A, 71, 103 and 117

Rules – 31 and 56

ದಿ: 31-03-2014 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

                                                                                                                              ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ವಿವರ

ಕೊಪ್ಪಳ

1

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ -1959 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರತ

529

 

ಸ್ಥಗಿತ

99

 

ಸಮಾಪನೆ

42

 

ಒಟ್ಟು

670

2

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

980.92

 

ಸರ್ಕಾರ

171.75

 

ಸದಸ್ಯರ

809.17

3

ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ (Actual)

285484

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

28385

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

12442

4

ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ

29146.36

5

ಠೇವಣಿ

8346.3

6

ಲಾಭದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

359

7

ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

295

8

ಲಾಭ / ನಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

16


                ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Top