ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

 

           ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿಗಳು - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ.

rural
 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು
8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
 ಬೆಂಗಳೂರು -560003

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು,  
8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,
 ಬೆಂಗಳೂರು -560003

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು,
ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಮರ್ಚಂಟ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್,
ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ ,ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560018

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

080-23440954

080- 23440196

080-22261465

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

080-23440954

080-23440196

080-22261465

ಇ-ಮೇಲ್ :

drcs-bngnorth-ka@nic.in

drcs-bngcentral-ka@nic.in

drcs-bngsouth-ka@nic.in

 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ

rural

Delegation Of Powers

CO-OPERATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

No. CO 139 CLM 2010, Bengaluru, dated: 17-02-2011

           In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 2A of Karnataka Cooperative Societies Act (Karnataka Act 11 of 1959) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the Government of Karnataka hereby confers on the category of officers , in respects of Registrar of Cooperative Societies specified in column No. (2), the powers of the Registrar of Co-operative Societies under the provisions of the Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 and the Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960 specified in the corresponding entries in column No.(3), thereof, namely:-

1

2

3

1

All Cooperative Societies whose area of operation is less than a taluk and whose registered office is situated within the jurisdiction of the Deputy Registrar concerned.

Sections- 14, 14B, 30, 72, 72A, 73, 74, 75, 98P(2) and 118

Rules- 18, 22(1)(a), 24(2)(a) and 33

2

All Coop. Societies whose area of operation extends to a taluk and is below a District and whose registered office is situated within the jurisdiction of the Deputy Registrar concerned. (excluding Sugar and Water Users Cooperatives)

Sections- 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14B, 16, 17, 27, 28, 28A(5), 29C, 29F(7) and (8), 29G(6), 31, 31A, 58(e), 63(4A), (5) & (7), 64, 65, 65A, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 103, 104, 105A, 110A, 111, 113, 117, 125 and 128B

Rules- 3,6,14(1), 14B, 14D, 14E, 23, 26, 31, 50, 52, 53 and 56

3

All Urban Coop. banks (excluding Amanath Coop. Bank Ltd. Bangalore) irrespective of their area of operation and whose registered Head Office is situated within the jurisdiction of the Deputy Registrar concerned

Sections- 69, 70, 70A, 71, 103 and 117

Rule-31 and 56

ದಿ: 31-03-2014 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ( ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

                                                                                                                               ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

1

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ -1959 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರತ

727

579

514

 

ಸ್ಥಗಿತ

82

81

51

 

ಸಮಾಪನೆ

40

59

17

 

ಒಟ್ಟು

849

719

582

2

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

19635.09

4311.22

12650

 

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ

54.34

287.04

105.58

 

ಸದಸ್ಯರಿಂದ

19580.8

4024.18

12544.4

3

ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ (Actual)

517105

832439

440461

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

63361

26521

57428

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

12269

6573

12819

4

ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ

370165.79

1942.61

50601.1

5

ಠೇವಣಿ

239828.2

64542.43

23950.2

6

ಲಾಭದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

482

375

377

7

ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

265

281

183

8

ಲಾಭ/ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ

102

63

22


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತು ಹಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Top