ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂಸ್)

ಕ್ರ.ಸಂ
ವಿಷಯ
1.
ಸಮಗ್ರ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ( ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ
2.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರವಿ ಮತ್ತು ಲೇವಾದೇವಿ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಮತ್ತು ನಿಯಮ 1965
3.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959,ಕಲಂ 64 ಮತ್ತು ಕಲಂ 65
4.
ಕೃಷಿ ಪತ್ತು
5.
ಡೈರಿ
6.
ಯಶಸ್ವಿನಿ
7.
ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ & ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ (ಕೃಷಿಯೇತರ )
8.
ಗೃಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು